Saglasnost za korišćenje ličnih podataka

 

Firma MobileLan d.o.o., ulica Slobode, 81000 Podgorica, MB: 02377632, (dalje u tekstu: „MobileLand“), poštuje privatnost Vaših ličnih podataka i obavezuje se na njihovu zaštitu u skladu sa primenjivim odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u daljem u tekstu: „Zakon o zaštiti podataka o ličnosti“.

Lični podaci se prikupljaju u trenutku Vaše registracije na Internet strani mobileland.me (na primjer putem registracionog formulara, prijave za newsletter i dr.) ili kada ih dobrovoljno otkrijete prilikom, npr., sprovođenja ankete za kupce, davanja povratnih informacija, učestvovanja u konkursima ili prijavama za posao putem slanja radne biografije (CV-a).

Ukoliko ne želite da ostavite Vaše lične podatke koje od Vas tražimo, postoji mogućnost da nećete moći pristupiti pojedinim dijelovima, uslugama ili funkcijama Internet strana ili nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo odgovor na Vaše pitanje.

Lični podaci koji se prikupljaju, obrađuju i koriste od strane MobileLand na način i prema uslovima navedenim u ovoj Saglasnosti su:

  • Vaše lično ime i prezime,
  • Vaša adresa prebivališta/boravišta,
  • Vaša e-mail adresa,
  • Broj mobilnog telefona

nadalje naznačeni kao „Lični podaci“.

Lične podatke prvenstveno prikupljamo radi:

  • evidencije garantnog roka,
  • naše interne statističke obrade podataka,
  • promocije novih proizvoda i usluga,
  • mogućnosti slanja publikacija, brošura i drugog reklamnog materijala,
  • istraživanja tržišta i sličnih vezanih aktivnosti,

nadalje naznačene kao „Svrha obrade“.

Korišćenjem našeg site-a, Vaš računar će automatski otkriti određene tehničke i druge podatke i iste ćemo prikupiti (kao što su Vaša mrežna adresa, vrsta pretraživača i podatak o strani koja Vas je uputila na našu Stranu) radi operativnih i sigurnosnih razloga, i radi boljeg razumijevanja na koji se način koriste strane našeg site-a.

Davanjem Saglasnosti na korišćenje Ličnih podataka, pristajete da se Vaši Lični podaci koriste, obrađuju, prenose i pohranjuju od strane MobileLand ili povezanih firmi (MobileLand grupacija) ili bilo koje firme angažovane od strane MobileLand radi izvršavanja pomoćnih poslova obrade Ličnih Podataka, a koji se mogu nalaziti izvan Republike Crne Gore, i to u državama članicama ex-Jugoslavije (svi zajedno nadalje u tekstu: „MobileLand“) u gore naznačene Svrhe obrade, bez obaveze da Vas MobileLand o svakom pojedinom korišćenju Ličnih podataka prethodno posebno obavještava.

Osim gore izričito navedenih, Vaše Lične podatke nećemo koristiti, obrađivati, prenositi niti ih stavljati na raspolaganje bilo kojim trećim pravnim ili fizičkim osobama bez Vašeg dodatnog pristanka, osim slučajeva korišćenja Ličnih podataka za koje nije potrebna Vaša prethodna saglasnost, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (kao što su: slučajevi kada je prikupljanje Ličnih podataka potrebno da bi se ostvarili ili zaštitili životno važni interesi Vas ili drugog lica, a posebno život, zdravlje i fizički integritet, slučajevi kada je prikupljanje Ličnih podataka potrebno u svrhu izvršenja obaveza određenih zakonom, aktom donijetim u skladu sa zakonom ili ugovorom zaključenim između lica i rukovaoca, kao i radi pripreme zaključenja ugovora, u svrhu prikupljanja sredstava za humanitarne potrebe i u drugim slučajevima određenim zakonom).

Ova Pravila privatnosti se primjenjuju isključivo na Internet stranici mobileland.me, i ne primjenjuje se na strane trećih osoba. Na Internet stranama mobileland.me mogu biti pružene veze (linkovi) na web strane koje bi Vas mogle zanimati. Štaviše, radi poznatih karakteristika Interneta, ne možemo garantovati nivo standarda zaštite privatnosti na takvim stranama, ni preuzeti odgovornost za sadržaj strana koje nisu mobileland.me strane. Ova Pravila privatnosti nisu namjenjena primjeni na bilo kojoj strani koja ne pripada MobileLand-u, a čija se veza može nalaziti na Internet strani mobileland.me. Kada god koristite veze na druge stranice, treba da budete oprezni i da pročitate pravila privatnosti predmetne stranice.

Davanjem Vaše saglasnosti za korišćenje Ličnih podataka, Vi izjavljujete da se slažete da Vaše Lične podatke MobileLand štiti kao poslovnu tajnu: sve osobe koje imaju pristup tim Ličnim Podacima, bez obzira da li se radi o ovlašćenim radnicima MobileLand  i/ili društvima angažovanim od strane MobileLand-a, MobileLand posebno obavezuje na dužnost čuvanja tajnosti podataka. Pored toga, pravo na pristup Vašim Ličnim Podacima imaju samo ovlašćene osobe MobileLand-a i to samo u mjeri u kojoj je to nužno radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga, pri čemu se na svim nivoima poslovanja primjenjuju najsavremenije organizacione, kadrovske i tehničke mjere zaštite podataka od neovlašćenog pristupa što uključuje, ali se ne ograničava na kriptološko osiguranje svih podataka u toku arhiviranja i prenosa informatičkim i telekomunikacionim sistemom, upotrebu mehanizama sigurnosnog prijavljivanja na rad upotrebom korisničkih imena i propusnica (password) na svim nivoima unosa i obrade, 24-časovni alarmni sistem i zaštitu poslovnih prostorija u kojima se nalaze računari, telekomunikaciona i druga IT oprema neophodna za rad sistema, spremanje i čuvanje svih podataka eventualno arhiviranih u štampanom mediju i/ili prenosivom informatičkom mediju u prostorijama i objektima sa zaštićenim pristupom i slično.

Vi pristajete da Vas kontaktiramo i ulazite na našu mailing listu - trenutak uvrštavanja na mailing listu je isključivo Vaš pristanak na kontakt. Zaštita privatnosti Vaših Ličnih podataka je trajna, a u svakom trenutku možete odustati od date Saglasnosti, da zatražite promjenu ili ispravku već datih Ličnih podataka i/ili zatražite prestanak dalje obrade Vaših Ličnih Podataka i isključenje sa naše mailing liste. Nakon toga, Lični podaci se više ne koriste od strane MobileLand-a, osim za interne svrhe, npr. radi informatičke ili statističke obrade podataka kada Lični podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose.

Ova Saglasnost obuhvata i sve naknadne izmjene, zbog zakonske dužnosti ažuriranja bilo koje od naprijed navedenih vrsta podataka, za koje MobileLand sazna u obavljanju svoje djelatnosti i vrijedi do nastupanja jedne/neke od sljedećih okolnosti: opoziva Saglasnosti i/ili prestanka obrade zbog ispunjenja Svrhe obrade za koju je Saglasnost data i/ili prestanka obrade zbog odluka državnog organa nadležnog za nadzor nad obradom Ličnih podataka. U svim navedenim slučajevima, Vaši Lični Podaci će biti brisani i njihova dalja obrada će prestati.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obradom navedenih Ličnih Podataka i ako ovu Saglasnost želite zbog bilo kojeg razloga i bilo kada da opozovete, i ukoliko smatrate da je potrebno ispraviti Vaše Lične podatke, molimo da nam se obratite pisanim putem, i to putem e-mail-a na adresu: info@mobileland.me, ili pismom, tj. preporučenom poštom na sljedeću adresu:

MobileLand d.o.o., ulica Slobode, 81000 Podgorica.


Vaš MobileLand